Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub

Vedtægter

Vedtægter for
Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub
§ 1
Stk. 1.
Klubbens navn er: "Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub".
Stk. 2.
Klubbens adresse er formandens.

§ 2
Stk. 1.
Klubbens formål er at gøre akvariehobbyen så alsidig som muligt for herved at skabe stor interesse for akvariehobbyen. Klubben vil informere om pasning og pleje af de forskellige akvarietyper, samt medvirke til at opdrættede fisk bliver af så høj standard som muligt.
Stk. 2.
Klubben er medlem af Dansk Akvarie Union (DAU).
Stk. 3.
Klubbens medlemmer får i interessegrupper; så som selskabsakvarie, diskosfisk, saltvand, cichlider, havebassin, opdræt m.m.; mulighed for at gå i dybden med det/de emner som interesserer dem, således at den enkelte og hele klubben bliver dygtigere.
Stk. 4.
Interessegrupper kan opstå spontant i løbet af året.

§ 3
Stk. 1.
Enhver med interesse for akvariehobbyen kan optages som medlem.
Stk. 2.
Alt skriftligt materiale som bliver udsendt fra Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub er beskyttet med copyright og må kun gengives og kopieres med tilladelse og kildeangivelse.
Stk. 3.
Man kan gennem klubben på møderne få formidlet et salg. I sådanne tilfælde tilfalder 10% af salgsprisen klubben.
Stk.4.
I tilfælde af at et medlem misbruger klubbens navn eller overtræder dens love kan bestyrelsen midlertidigt ekskludere et sådant medlem.
Eksklusionen skal tages op på første ordinære generalforsamling. Endelig eksklusion kræver 2/3 flertal blandt de af generalforsamlingen afgivne stemmer.

§ 4
Stk. 1.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og den kan være enten ordinær eller ekstraordinær. Begge former for generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal. Ved afstemninger sker vedtagelser ved simpelt stemmeflertal. Stilles der forslag herom, skal afstemningen ske skriftlig.
Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og den indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag der ønskes behandlet må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden/regnskab samt indkomne forslag omdeles ved generalforsamlingen.
Stk. 3.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
Valg af referent.
Valg af dirigent.
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af:
a. Formand for 2 år - vælges ulige år.
b. Kasserer for 2 år - vælges lige år.
c. Sekretær for 2 år - vælges ulige år.
d. To bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1 år.
e. To suppleanter - vælges for 1 år.
f. En bilagskontrollant.
g. En suppleant for bilagskontrollanten.
Eventuelt.
Stk. 4.1.
Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand.
Stk. 4.2.
Er der interessegrupper (min. 4 personer), har disse grupper ret til at være repræsenteret i bestyrelsen.
Stk. 5.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af det eller de emner der ønskes behandlet.

§ 5
Stk. 1.
Klubbens kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Stk. 2.
Klubbens økonomi tegnes af kassereren. Denne kan alene disponere på bank-/girokonti. I kassererens fravær kan formanden og et bestyrelsesmedlem i forening disponere, hvorefter de hurtigst muligt skal underrette kassereren herom (og bilag forelægges).

§ 6
Stk. 1.
Klubbens regnskabsår er fra 1.1 til 31.12.
Stk. 2.
Kassereren fører klubregnskab i en af bestyrelsen godkendt kassebog, ligesom han/hun foretager udbetalinger og opkrævning af kontingent.
Stk. 3.
Kontoudskrift over regnskabsåret og regnskabets bilag gennemgås og kontrolleres af den valgte bilagskontrollant eller dennes suppleant. Bilagskontrollanten kan til en hver tid foretage bilagskontrol og gennemgang af kontoudskrift og evt. kontantbeholdning. Meddelelse om sådanne eftersyn skal føres til referat og opbevares sammen med øvrige referater.
Stk. 4.
Der skrives referat af bestyrelsesmøderne, som udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Dette referat skal godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde som pkt. 1 på dagsordenen.
Stk. 5.
Der skrives referat af generalforsamlingen, som udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Dette referat skal godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde som pkt. 1 på dagsordenen.
Stk. 6.
Bestyrelsen gemmer avisomtale og mødeindkaldelser/klubblad.
Stk. 7.
Bestyrelsen udarbejder efter generalforsamlingen en arbejdsplan for bestyrelsesarbejdet.

§ 7
Stk. 1.
Ved ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af generalforsamlingens repræsenterede stemmer afgives for vedtagelse.

§ 8
Stk. 1.
For vedtagelse af klubbens opløsning kræves, at 2/3 af generalforsamlingens afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2.
Ved klubbens ophør skal klubbens midler skænkes til Verdensnaturfonden i Danmark, til dennes arbejde med at redde truede dyrearter.

Vedtægterne er således sidst revideret og godkendt på generalforsamlingen den 3. 2. 2015.

John Pærremand
formand

Mette Pærremand
kasserer

Per Kyllesbech Petersen
sekretær

Jens Bjarne Larsen
bestyrelsesmedlem

Frank Johansen
Bestyrelsesmedlem